ALGEMENE VOORWAARDEN Essent KETELONDERHOUD

1. Definities en toepassing

Algemene Voorwaarden: dit document dat de algemene voorwaarden omvat die samen met de Bijzondere Voorwaarden de Overeenkomst vormen.

Bijzondere Voorwaarden: de voorwaarden waarin de specifieke kenmerken van deze Overeenkomst staan vermeld waaronder (i) uw identiteit, (ii) het type CV Ketel, (iii) het interventieadres en (iv) toepasselijke BTW-percentage.

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

CV Ketel: uw centrale verwarmingsinstallatie op stookolie of aardgas die nader omschreven wordt in de Bijzondere Voorwaarden.

Diensten: het geheel aan diensten die het voorwerp uitmaken van deze Overeenkomst zoals nader bepaald in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.

Interventieadres: de plaats waar het onderhoud of de herstelling van uw CV Ketel dient te worden uitgevoerd.

Overeenkomst: het geheel van de overeenkomst tussen de partijen (“Partijen”), aan de ene kant Essent Belgium nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 7, KBO 0476.243.769, en aan de andere kant, u, betreffende de levering van de Diensten. Deze bestaat uit de Bijzondere Voorwaarden, deze Algemene Voorwaarden en alle aanvullingen en/of wijzigingen daarop.

Partner: een wettelijk erkende technicus die door ons aangesteld wordt om het onderhoud van uw CV Ketel uit te voeren.

Werkdag: iedere dag uitgezonderd zaterdag, zondag en officiële Belgische feestdagen.

Wij: Essent Belgium nv, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 7, KBO 0476.243.769.

2. Voorwerp

Wij verbinden ons ertoe om conform de bepalingen van deze Overeenkomst volgende Diensten aan u te leveren:

 • Periodiek onderhoud van uw CV Ketel (“Onderhoud”);
 • Het ter beschikking stellen van een 24 op 24u/7 dagen op 7 telefoonnummer (02/302.20.05) waar u naartoe kunt bellen om een beroep te doen op een technicus in geval van een storing of defect van uw CV Ketel (“Hersteldienst”).

3. Totstandkoming van de Overeenkomst - Herroepingsrecht

Een Overeenkomst komt tot stand zodra u ons aanbod aanvaard heeft.

Ons aanbod is uitsluitend voorbehouden aan Consumenten die op het ogenblik van het afsluiten van deze Overeenkomst ook intekenen op een overeenkomst voor de levering van energie (aardgas en/of elektriciteit) of een lopende energieovereenkomst met ons hebben.

Wij kunnen een Overeenkomst met u weigeren indien:

 • u op het ogenblik van het afsluiten van deze Overeenkomst geen klant voor energie bent bij ons;
 • u of één van uw op hetzelfde adres gedomicilieerde gezinsleden op het ogenblik van het afsluiten van de Overeenkomst (i) nog openstaande schulden bij ons heeft en/of (ii) in een periode van 24 maanden voorafgaand aan het afsluiten van de Overeenkomst twee, al dan niet opeenvolgende, facturen van ons niet binnen de vervaltermijn betaald heeft;
 • het Interventieadres niet in de provincie Antwerpen, Oost- of West-Vlaanderen gelegen is;
 • uw CV Ketel van het merk Chaffoteaux of Feroli is.

Wij zullen een eventuele weigering aan u meedelen uiterlijk 14 kalenderdagen na de datum van sluiting van de Overeenkomst.

U heeft een herroepingsrecht. De modaliteiten van het herroepingsrecht en het modelformulier dat gebruikt kan worden om het herroepingsrecht uit te oefenen, zijn opgenomen in bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden.

4. Onderhoud

4.1 Inhoud

Een Onderhoud bestaat minimaal uit hetgeen conform de regionale regelgeving vereist wordt als onderhoud van uw CV Ketel (een reinigingsbeurt en een verbrandingscontrole). U heeft recht op 1 Onderhoud per wettelijke onderhoudscyclus conform de wetgeving die in voege is op datum van afsluiten van deze Overeenkomst (1 Onderhoud per jaar indien u een CV Ketel op stookolie heeft en 1 Onderhoud per twee jaar indien u een CV ketel op aardgas heeft).

Afhankelijk van de datum van uw laatste onderhoud die u bij intekening aan ons meedeelt, contacteren wij u via onze Partner voor het uitvoeren van het eerste Onderhoud. Dit eerste Onderhoud kan ten vroegste 2 maanden na het afsluiten van de Overeenkomst (en dus in elk geval na afloop van de herroepingstermijn) worden uitgevoerd. Wanneer het eerste Onderhoud heeft plaatsgevonden, verbinden wij ons ertoe binnen de wettelijke termijn met u contact op te nemen om het volgende Onderhoud in te plannen.

Het Onderhoud zal worden uitgevoerd op een Werkdag tussen 8u en 16u. De Partner spreekt met u af of hij voormiddag dan wel namiddag bij u langskomt.

Onze Partner bezorgt u onmiddellijk na uitvoering van een Onderhoud de nodige wettelijke attesten. We bezorgen u daarnaast na afloop van het Onderhoud eveneens, indien mogelijk via e-mail, de nodige wettelijke attesten. Wij bewaren voor u de wettelijke attesten van de uitgevoerde Onderhouden tot een periode van 2 jaar na het einde van deze Overeenkomst. Ook plaatst onze Partner bij ieder Onderhoud een sticker op uw CV Ketel met daarop de datum waarop het laatste Onderhoud uitgevoerd werd.

Eventuele (verwarmings)audits en vervangingsonderdelen (zoals, maar niet beperkt tot onderhoudssets, dichtingen, sproeiers) vallen niet onder de Diensten. Vervangingsonderdelen worden aangerekend door onze Partner aan de dan geldende tarieven van onze Partner.

4.2 Uw verplichtingen

U verbindt zich ertoe ons in te lichten (1) bij iedere wijziging van uw (contact)gegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, etc.), (2) indien u verhuist, (3) indien u uw CV Ketel laat vervangen, (4) wanneer u een geplande onderhoudsafspraak wenst te annuleren (dit dient minstens 48u voor de afspraak te gebeuren). U kunt dit doen via ons telefoonnummer (02/302.20.05).

U verbindt zich er bovendien toe (1) redelijkerwijze bereikbaar te zijn om een Onderhoud in te plannen, (2) aanwezig te zijn op het tijdstip van de geplande onderhoudsafspraak (3) ons schriftelijk minstens 2 Werkdagen voor uitvoering van een Onderhoud op de hoogte te brengen van mogelijke veiligheidsrisico’s, (4) de technicus een vlotte toegang te verschaffen tot uw CV Ketel en (5) de afgeleverde attesten te ondertekenen. We behouden ons het recht voor om voor iedere nutteloze verplaatsing (bvb. u laat na om een geplande onderhoudsafspraak tijdig te annuleren, u bent niet aanwezig op de afspraak, of de CV Ketel kan niet worden onderhouden omwille van een situatie zoals hieronder beschreven in artikel 4.4) een vergoeding ten belope van 40 EUR aan u aan te rekenen. Ook u heeft het recht om deze vergoeding aan ons aan te rekenen indien onze Partner de onderhoudsafspraak niet respecteert of niet tijdig (minstens 48u voor de afspraak) annuleert.

4.3 Niet-conformiteit

Indien wij tijdens het Onderhoud gebreken vaststellen waardoor het Onderhoud niet kan worden uitgevoerd, verbindt u zich ertoe deze gebreken binnen drie maanden weg te werken en een nieuw Onderhoud te laten uitvoeren. U dient ons te informeren indien de herstelling heeft plaatsvonden.

4.4 Gronden op basis waarvan wij onderhoud kunnen weigeren

Wij hebben het recht om een Onderhoud aan uw CV Ketel te weigeren indien blijkt dat:

 • uw CV Ketel niet volgens de regelgeving geplaatst werd, niet regelmatig onderhouden werd of niet in goede en veilige staat van werking verkeert;
 • uw CV Ketel defect is of u niet tijdig de nodige herstellingen aan uw CV Ketel heeft uitgevoerd;
 • uw CV Ketel of de toegang daartoe een gevaar vormt voor de veiligheid van onze Partner of moeilijk bereikbaar is;
 • uw CV Ketel een vermogen heeft van > 70 kW;
 • u uw contractuele verplichtingen (bijvoorbeeld betalingsplicht, informatieplicht, plicht om aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip van het Onderhoud, etc.) niet nageleefd hebt;
 • het Interventieadres niet (meer) gelegen is in de provincie Antwerpen, Oost- of West-Vlaanderen;
 • uw CV Ketel niet op een voldoende wijze onderhouden kan worden omdat de benodigde onderdelen niet (meer) voorradig zijn of niet binnen een redelijke termijn besteld kunnen worden;
 • uw CV Ketel geen centrale verwarmingsinstallatie op stookolie of aardgas betreft (zoals een koelinstallatie, warmtepomp, zwembadverwarmingsinstallatie, CV Ketel op butaanof propaangas, etc.);
 • uw CV Ketel van het merk Chaffoteaux of Feroli is.

Indien een bovenstaande situatie zich voordoet, hebben wij het recht om foto’s te maken van (de omgeving van) uw CV Ketel.

Indien het Onderhoud niet (tijdig) kan worden uitgevoerd omwille van de redenen opgesomd in de artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 kan Essent op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen daarvan, zoals, maar niet beperkt tot het niet tijdig uitvoeren van het Onderhoud binnen de wettelijk verplichte termijn.

5. Hersteldienst

U kunt 24 op 24/7 op 7 naar onze Hersteldienst bellen om een hersteller te vinden die bij u langs komt in geval van een storing of defect van uw CV Ketel. U spreekt met de hersteller af wanneer hij bij u zal langskomen om de storing of het defect op te lossen. Uw CV Ketel dient in de provincie Antwerpen, Oost-of West-Vlaanderen gelegen te zijn.

Een herstelling vindt op uw kosten plaats conform de tarieven (verplaatsingskosten, uurloon, vervangingsonderdelen, etc.) van de hersteller. Essent is geen partij bij de overeenkomst tussen u en de hersteller en kan op geen enkele wijze voor de goede uitvoering van de herstelling verantwoordelijk gehouden worden. De verantwoordelijkheid van Essent beperkt zich tot het ter beschikking stellen van een telefoonnummer waarop de Hersteldienst bereikbaar is

6. Prijs, Facturatie en Communicatie

6.1 Prijzen inclusief BTW:

Indien u eindgebruiker (eigenaar, vruchtgebruiker of huurder) bent van het gebouw waar de CV ketel staat, betaalt u slechts 6% BTW indien dat gebouw reeds meer dan 10 jaar in gebruik genomen is en hoofdzakelijk gebruikt wordt als privéwoning. In alle andere gevallen zal 21% BTW van toepassing zijn.

In voormelde prijs is het periodiek onderhoud van één CV-ketel, het ter beschikking stellen van een telefoonnummer waarop de Hersteldienst bereikbaar is en verplaatsingskosten inbegrepen. Vervangingsonderdelen zijn niet in de prijzen inbegrepen.

6.2 U ontvangt maandelijkse voorschotfacturen waarbij u het volgende Onderhoud voorafbetaalt. Indien na het Onderhoud blijkt dat er een verrekening dient plaats te vinden (bvb. er blijkt een verschil tussen de reeds betaalde voorschotbedragen en het totale verschuldigde bedrag voor het uitgevoerde Onderhoud), zullen wij kort na het uitgevoerde Onderhoud u een factuur met de verrekening bezorgen.

6.3 Een factuur dient te worden voldaan binnen 15 kalenderdagen na ontvangst.

6.4 Indien u ons een e-mail adres hebt meegedeeld, gaat u ermee akkoord om alle schriftelijke communicatie per e-mail te ontvangen. Uw facturen in het kader van deze Overeenkomst zullen u op dezelfde wijze (per gewone post of per e-mail) toegestuurd worden als uw energiefacturen. U gaat ermee akkoord dat de facturen in het kader van deze Overeenkomst op dezelfde wijze (domiciliëring of overschrijving) betaald zullen worden als uw energiefacturen.

6.5 U kent op voorhand het bedrag (artikel 6.1) dat maandelijks van uw rekening gedebiteerd zal worden.

6.6 U dient er bij domiciliëring voor te zorgen dat er steeds voldoende geld op uw rekening staat. Indien een opdracht tot domiciliëring door de bank- en/of postinstelling wordt geweigerd, worden de door ons gemaakte kosten integraal aan u doorgerekend. De domiciliëringsopdracht zal worden uitgevoerd op hetzelfde ogenblik als het ogenblik waarop uw energiefactuur van uw rekening wordt gedebiteerd.

6.7 De kostprijs van een herinneringsbrief bedraagt EUR 8 en van een aangetekende ingebrekestelling EUR 20. Bij niet-tijdige of gedeeltelijke betaling van een verschuldigde factuur bent u van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd te rekenen vanaf de vervaldag, op elk openstaand bedrag tot de datum van volledige betaling. De interest is gelijk aan de wettelijke rentevoet.

6.8 Indien u nog steeds in gebreke blijft te betalen na een herinneringsbrief en na een aangetekende ingebrekestelling, zijn wij gerechtigd om ter vergoeding van buitengerechtelijke invorderingskosten die voortvloeien uit de niet-betaling, naast de kosten vermeld in art. 6.7, aan u een forfaitaire vergoeding van EUR 30 aan te rekenen.

6.9 Indien u recht op betaling heeft ingevolge door de ons veroorzaakte foutieve facturatie of laattijdige terugbetaling, heeft u vanaf de vervaldatum van de factuur recht op interesten tegen de wettelijke rentevoet. U zal ook recht hebben op dezelfde vergoeding van kosten zoals vermeld in de artikelen 6.7 en 6.8 indien u gelijkaardige stappen moet zetten om betaling te bekomen.

7. Duur & beëindiging

Tenzij u gebruikt maakt van uw herroepingsrecht, treedt de Overeenkomst in werking op de datum van afsluiting ervan en is van onbepaalde duur.

Zowel u als wij kunnen de Overeenkomst te allen tijde beëindigen mits het respecteren van een minimale opzegtermijn van 1 maand. U kunt ons hiervan verwittigen door een brief te sturen naar Essent, Veldkant 7, 2550 Kontich.

Wij kunnen deze contractuele voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen mits we u de wijzigingen minstens 2 maanden voor de inwerkingtreding ervan meedelen. Wijzigingen kunnen per brief, per e-mail, per SMS, op de factuur of via een andere duurzame drager worden meegedeeld. Wanneer deze wijzigingen in uw nadeel zijn en u deze niet aanvaardt, zal u het recht hebben om ons uw weigering via aangetekend schrijven mee te delen binnen 1 maand na de kennisgeving van de wijzigingen. In geval van tijdige weigering neemt de Overeenkomst een einde op het ogenblik dat de wijzigingen in werking zouden treden. Indien u niet tijdig weigert, stemt u in met de gewijzigde voorwaarden.

Wij kunnen de Overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en, indien dit mogelijk is gelet op de ernst of de hoogdringendheid van de omstandigheden, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang via aangetekend schrijven schorsen of beëindigen in geval van (1) ernstige contractuele tekortkomingen vanwege u, (2) uw nalaten om ons bij het afsluiten van de Overeenkomst of tijdens de uitvoering ervan onmiddellijk in te lichten over ieder element waarvan u kennis heeft dat de uitvoering van de Overeenkomst kan verhinderen of bemoeilijken en/of (3) de omstandigheden zoals omschreven onder 4.3 en 4.4 van deze Algemene Voorwaarden zonder dat wij enige schadevergoeding aan u verschuldigd zijn.

U kan de Overeenkomst vroegtijdig beëindigen per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst in geval van ernstige contractuele tekortkomingen vanwege ons.

Indien op het ogenblik van het einde van deze Overeenkomst blijkt dat u voorschotbetalingen heeft uitgevoerd met betrekking tot een Onderhoud dat niet meer zal plaatsvinden, betalen we u deze voorafbetalingen binnen 30 dagen na het einde van deze Overeenkomst terug onder aftrek van eventueel door u nog verschuldigde bedragen. We behoudens ons het recht voor om een vergoeding van 50 EUR aan te rekenen als vergoeding voor het ter beschikking stellen van het telefoonnummer van de Hersteldienst en de administratiekosten. Ook u heeft het recht om deze vergoeding van 50 EUR aan ons aan te rekenen indien u de Overeenkomst beëindigt wegens ernstige contractuele tekortkoming vanwege ons of ten gevolge van een wijziging van deze voorwaarden door ons.

8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Essent. Deze kan u te allen tijde raadplegen op www.essent.be/privacy.

9. Overmacht

Indien u of wij door een vreemde oorzaak, overmacht of toeval niet aan onze respectievelijke contractuele verplichtingen kunnen voldoen, worden die verplichtingen gedurende het voorval opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan iedere onvoorzienbare gebeurtenis waarover een partij geen controle heeft, inbegrepen, maar niet beperkt tot: een staking, file, plotse ziekte, uitzonderlijke of extreme weersomstandigheden, plotse onderbreking van het telefooncommunicatienetwerk, faillissement van leveranciers, etc

Indien de toestand, zoals ontstaan door bovenvermelde vreemde oorzaak, overmacht of toeval, langer dan één maand duurt, heeft iedere partij het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat er schadevergoeding verschuldigd is.

10. Aansprakelijkheid

Onze wederzijdse aansprakelijkheid zal worden geregeld volgens de bepalingen van dit artikel, tenzij de toepasselijke regelgeving in een andere dwingende regeling voorziet.

U en wij zijn ten opzichte van elkaar enkel aansprakelijk in geval van schade die rechtstreeks het gevolg is van (i) de niet-uitvoering van de voornaamste verbintenissen van de Overeenkomst, (ii) bedrog, grove of opzettelijke fout, (iii) een foutieve handeling of nalatigheid die de dood of lichamelijke letsels tot gevolg heeft.
Essent is geen geval aansprakelijk voor schade welke een gevolg zou zijn van de wachttijd tussen de datum van het afsluiten van de Overeenkomst en de datum van het eerste Onderhoud of van de wachttijd tot een volgend Onderhoud na het verstrijken van een wettelijk verplichte termijn.

Inkomstenverlies, winstderving, productieverlies of andere immateriële schade komen niet in aanmerking voor een schadevergoeding. U en wij zijn enkel gehouden om materiële schade te vergoeden waarbij de schadevergoeding beperkt is tot het door ons gefactureerde bedrag in een periode van 12 maanden die het ontstaan van de schade voorafgaan.

Schade dient door u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na de datum waarop de schade is ontstaan of na de datum waarop de schade redelijkerwijs had kunnen worden vastgesteld, schriftelijk aan ons te worden gemeld. Laattijdige schadeclaims worden niet vergoed.

De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt mede ten aanzien van personen voor wie wij aansprakelijk zijn.

11. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomst. Geschillen omtrent de Overeenkomst die niet op minnelijke wijze kunnen worden geregeld, zullen worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken en hoven

12. Slotbepalingen

Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van alle aanbiedingen en Overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot Ketelonderhoud. Bij strijdigheid tussen de Bijzondere Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang.

Als een bepaling van de Overeenkomst nietig is, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen partijen in samenspraak een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepaling in acht wordt genomen.

U bent verplicht de nodige medewerking te verlenen bij de uitvoering van de Overeenkomst onder meer door ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle omstandigheden die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

U kan zonder onze schriftelijke toestemming uw rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet aan een derde overdragen.

Wij mogen de Overeenkomst overdragen aan een derde, mits u daarover wordt ingelicht en de derde de Overeenkomst onder dezelfde voorwaarden voortzet.

Bij vragen of klachten over de Overeenkomst kunt u ons bereiken op het telefoonnummer tel. 02/302.20.05 (ma – vr van 9u – 17u, uitgezonderd feestdagen), smartenergy@essent.be

Bijlage 1: Instructies Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen de hieronder vermelde herroepingstermijn zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 (veertien) dagen na de dag van de bevestiging van de Overeenkomst door Essent.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Essent, Veldkant 7, 2550 Kontich) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website https://www.essent.be. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de Overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u eventueel tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan Essent, Veldkant 7, 2550 Kontich:
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze Overeenkomst betreffende ketelonderhoud herroep/herroepen (*)
 • Bevestiging Ontvangen op
 • Naam/Namen
 • Adres
 • Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.